Shravanmass Namasadhana saptah - Pravachane

Friday, 29-July-2022 to Saturday, 27-August-2022

Date Pravachan By Audio Link
29-Jul-2022 Dr. Suhas Kulkarni
30-Jul-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
31-Jul-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
01-Aug-2022 Mrs. Minal Kulkarni
02-Aug-2022 Mr. Pramod Ghalwadkar
03-Aug-2022 Mr. Moreshwar Rabade
04-Aug-2022 Mr. Shrirang Kulkarni
05-Aug-2022 Mr. Shrirang Kulkarni
06-Aug-2022 Mr. Mangesh Pitambare
07-Aug-2022 Mr. Moreshwar Rabade
08-Aug-2022 Mr. Pramod Ghalwadkar
09-Aug-2022 Mr. Vijay Apte
10-Aug-2022 Mr. Vijay Apte
11-Aug-2022 Dr. Madhav Deshpande
12-Aug-2022 Dr. Madhav Deshpande
13-Aug-2022 Dr. N. V. Kulkarni
14-Aug-2022 Dr. N. V. Kulkarni
15-Aug-2022 Dr. N. V. Kulkarni
16-Aug-2022 Dr. N. V. Kulkarni
17-Aug-2022 Mrs. Minal Kulkarni
18-Aug-2022 Dr. Amruta Datye
18-Aug-2022 Dr. Suhas Kulkarni (Janmashtami)
19-Aug-2022 Dr. Amruta Datye
20-Aug-2022 Dr. Amruta Datye
21-Aug-2022 Mr. Moreshwar Rabade
22-Aug-2022 Mr. Moreshwar Rabade
23-Aug-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
24-Aug-2022 Dr. Vivek Haldavnekar
25-Aug-2022 Dr. Vivek Haldavnekar
26-Aug-2022 Dr. Vivek Haldavnekar
27-Aug-2022 Dr. Vivek Haldavnekar
Shri Gurudev Ranade Punyatithi saptah - Pravachane

Monday, 6-Jun-2022 to Friday, 10-Jun-2022

Date Pravachan By Audio Link
6-Jun-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
7-Jun-2022 Shri Vijay Apte
8-Jun-2022 Dr. Vivek Haldavanekar
9-Jun-2022 Dr. Suhas Kulkarni
Shri Nimbargi Maharaj Punyatithi saptah - Pravachane

Tuesday, 12-Apr-2022 to Thursday, 14-Apr-2022

Date Pravachan By Audio Link
12-Apr-2022 Mrs. Minal Kulkarni
13-Apr-2022 Shri Moreshwar Rabade
14-Apr-2022 Mr. Shrirang Kulkarni
Shri Bhausaheb Maharaj Punyatithi saptah - Pravachane

Tuesday, 1-FEB-2022 to Thursday, 3-FEB-2022

Date Pravachan By Audio Link
01-Feb-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
02-Feb-2022 Shri Moreshwar Rabade
03-Feb-2022 Dr. Vivek Haldavnekar
Shri Amburao Maharaj Punyatithi saptah - Pravachane

Thursday, 6-JAN-2022 to Satursay, 8-JAN-2022

Date Pravachan By Audio Link
06-Jan-2022 Dr. Anilkumar Kulkarni
07-Jan-2022 Shri Moreshwar Rabade
08-Jan-2022 Dr. Suhas Kulkarni
Shri Gurudev R. D. Ranade Shravan Saptah 2021 - Pravachane

09-August-2021 to 7-September-2021

Date Pravachan By Audio Link
09-August-2021 Dr. Suhas Kulkarni
10-August-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
11-August-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
12-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
13-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
14-August-2021 Shri Vijay Apte
15-August-2021 Shri Vijay Apte
16-August-2021 Shri Vijay Apte
17-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
18-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
19-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
20-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
21-August-2021 Dr. Amruta Datye
22-August-2021 Dr. Amruta Datye
23-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
24-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
25-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
26-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
27-August-2021 Mrs. Minal Kulkarni
28-August-2021 Dr. Amruta Datye
29-August-2021 Dr. Amruta Datye
30-August-2021 Shri Moreshwar Rabade
31-August-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
01-September-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
02-September-2021 Dr. Ashutosh Deshpande
03-September-2021 Dr. Vivek Haldavnekar
04-September-2021 Dr. Vivek Haldavnekar
05-September-2021 Dr. Vivek Haldavnekar
06-September-2021 Dr. Vivek Haldavnekar
07-September-2021 Dr. Suhas Kulkarni


Shri Gurudev R. D. Ranade Punyatithi Saptah - Pravachane

16-June-2021 to 20-June-2021

Date Pravachan By Audio Link
16-Jun-2021 Dr. Suhas Kulkarni
17-Jun-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
18-Jun-2021 Dr. Anilkumar Kulkarni
19-Jun-2021 Shri Vijay Apte
20-Jun-2021 Dr. Vivek Haldavnekar